KLEMENT as je profesionální partner pro realizaci Vašich záměrů ve stavebnictví

Společnost KLEMENT a.s. je profesionálním partnerem pro realizaci všech Vašich záměrů ve stavebnictví a strojírenství


Aktuality

 • 12/12/2016

  Oznámení změny složení statutárního orgánu

  Informujeme, že dne 9.12.2016 došlo v akciové společnosti KLEMENT a.s. ke změně ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti.

  S účinností ode dne 9.12.2016 pracuje představenstvo akciové společnosti KLEMENT v tomto složení:
  Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva
  Ing. Jaroslav Novotný, člen představenstva
  Ing. Radek Javornický, člen představenstva

  Členem dozorčí rady byl jmenován:
  JUDr. Jaroslav Bartoš

 • 20/9/2016

  Informace o zaknihování akcií společnosti KLEMENT Construction a.s.

   

  OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

   

  Společnost KLEMENT Construction a.s., se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 04449533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2585

  („Společnost”)

   

   

  tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:

   

  1. Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 30. srpna 2016 mimo jiné o změně stanov Společnosti týkající se přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie, přičemž uvedené rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno a nabylo účinnosti dne 1. září 2016.

   

  1. Akcionáři jsou povinni odevzdat stávající akcie emitované Společností z důvodu jejich přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tj. do 14. listopadu 2016. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00.

   

  1. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

   

  1. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie tohoto akcionáře zaevidovány.

   

  KLEMENT Construction a.s.

 • 20/9/2016

  Informace o zaknihování akcií společnosti KLEMENT a.s.

   

  OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

   

  Společnost KLEMENT a.s., se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974

  („Společnost”)

   

   

  tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:

   

  1. Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 30. srpna 2016 mimo jiné o změně stanov Společnosti týkající se přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie, přičemž uvedené rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno a nabylo účinnosti dne 1. září 2016.

   

  1. Akcionáři jsou povinni odevzdat stávající akcie emitované Společností z důvodu jejich přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tj. do 14. listopadu 2016. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00.

   

  1. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

   

  1. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie tohoto akcionáře zaevidovány.

   

  KLEMENT a.s.

 • 1/9/2016

  INFORMACE O RESTRUKTURALIZACI

  INFORMACE

  o restrukturalizaci společnosti KLEMENT a.s.

   

  Dovolujeme si tímto informovat, že na základě rozhodnutí akcionáře byla ve společnosti KLEMENT a.s. provedena, a to za účelem vytvoření holdingové struktury, restrukturalizace. Společnost KLEMENT a.s. při ní prošla podle projektu rozdělení odštěpením sloučením, s účinností ke dni 1. září 2016, procesem přeměny. V rámci uvedeného procesu byla ze společnosti KLEMENT a.s. odštěpena část jmění do společnosti KLEMENT Holding, a.s. Jiné části jmění společnosti KLEMENT a.s. přešly na nástupnické společnosti KLEMENT Construction a.s. a KLEMENT Majetková a.s.

  Na společnost KLEMENT Holding a.s. jako nástupnickou společnost dále přešlo na základě projektu fúze sloučením jmění zanikající společnosti TULEMA s.r.o.

  V nově vzniklé holdingové struktuře je společnost KLEMENT Holding a.s. společností mateřskou a společnosti KLEMENT a.s., KLEMENT Construction a.s. a KLEMENT Majetková a.s. jsou společnostmi dceřinými.

  Společnost KLEMENT a.s. vedle shora uvedených procesů nabyla 100 % podíl ve společnost TCHAS ŽD s.r.o. Společnost KLEMENT Construction a.s. se stala jediným společníkem ve společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

  Děkujeme za podporu a součinnost při realizaci restrukturalizačních kroků všem osobám v procesech zúčastněným, jmenovitě advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o., poradenské společnosti TPA Horwath a v neposlední řadě paní Hariclii Moně Sandescu, paní Evě Horáčkové a paní Iloně Dufkové.

  V současné době pro Vás připravujeme nové webové stránky, na kterých se budete moci podrobně seznámit se shora uvedenými společnostmi a jejich organizačním uspořádáním.

   

   

 • 16/5/2016

  NEODKLADNÁ DEMOLICE V ÚSTÍ NAD LABEM

  Společnost KLEMENT a.s. koncem dubna dokončila neodkladnou demolici 5 podsklepených budov řadové zástavby v areálu Kampusu UJEP v Ústí nad Labem. Demolicí těchto objektů, v minulosti využívaných jako ordinace lékařů Krajské nemocnice, v současnosti však opuštěných a  zchátralých , došlo k uvolnění prostoru pro nově plánovanou výstavbu. Bourací práce a likvidace vzniklého odpadu probíhaly bez omezení dopravy a chodu Univerzity, proto byla učiněna veškerá opatření k zamezení prašnosti a zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Součástí díla bylo provedení inženýrské činnosti. Po dokončení demoličních prací a odvozu přebytečného odpadu na skládku byly provedeny povrchové úpravy ploch.

   Fotografie z průběhu demolice si můžete prohlédnout zde…

 • 9/5/2016

  PRÁCE NA ŽELEZNICI

   

  Od srpna 2015 se firma KLEMENT a.s., společně s maďarským partnerem Híd podílí na realizaci obnovy a rekonstrukce železniční trati 503B v úseku Ústí n.L. Střekov – Děčín východ, jež je součástí traťového úseku 1001 Všetaty (mimo) – Děčín – P.Žleb (mimo). Jedná se o dvoukolejnou trať sítě TEN-T, s pravostranným provozem, elektrifikovanou stejnosměrnou trakční soustavou 3 000V, vybavenou zabezpečovacím zařízením s obousměrným provozem, s maximální traťovou rychlostí 80 km/h, která slouží kromě osobní dopravy především k přepravě těžkých nákladních vlaků (zatížení D4).

  Práce na vybraném traťovém úseku jsou realizovány s cílem úpravy železniční infrastruktury, odstranění propadu traťové rychlosti a s tím spojeného zavedení rychlostního profilu V 130, čímž dojde k zatraktivnění železniční dopravy a zvýšení bezpečnosti cestujících.

  V rámci provedených prací na 1TK došlo k lokálním sanacím pražcového podloží v místech železničních přejezdů a na vybraných úsecích stavby a byla provedena výměna kolejového roštu v úseku mezi Ústím n.L. - Střekov a Velkým Březnem. Nový kolejový rošt je tvořen převážně kolejnicemi tvaru 60 E2 s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích B91S/1. V obloucích s poloměry menšími jak 500 m je zřízen kolejový rošt s tvrzenými kolejnicemi 60 E2 350HT. Dále došlo k přestavbě zabezpečovacího zařízení v úseku mezi stanicemi Ústí n.L. - Střekov a Boletice a byla provedena rekonstrukce 5-ti stávajících mostních objektů s kolejnicemi uloženými na mostnicích. Současně byla zrušena stávající zastávka Svádov a v oblasti s větším osídlením bylo zřízeno vnější nástupiště s bezbariérovým přístupem a došlo k úpravě převýšení a zřízení mezilehlých přechodnic sloužících k zachování stávající traťové rychlosti. Byla také provedena výměna 5 ks železničních přejezdů.

  I.etapa realizace je úspěšně dokončena, celá stavba bude zadavateli předána v průběhu roku 2016.

  Fota z realizace…

 • 18/4/2016

  PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

  Informujeme, že dne 13.4.2016 došlo v akciové společnosti KLEMENT a.s. ke změně v obsazení pozic předsedy představenstva a generálního ředitele, v rámci které, s účinností k uvedenému dni, skončil ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Tomáš Vohryzka.

  Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti KLEMENT, s účinností ke dni 13.4.2016, je Ing.Vlastimil Kaňovský.

  Dne 13.4.2016 rozhodla valná hromada akciové společnosti KLEMENT o změně stanov, a to v části, která upravuje složení a činnost představenstva, jejíž podsatou mj. je rozšíření počtu členů představenstav ze čtyř na pět členů.

  S účinností ode dne 13.4.2016 pracuje představenstvo akciové společnosti KLEMENT v tomto složení:

  • Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva
  • Ing. Jaroslav Novotný, člen představenstva
  • Ing. Jiří Chroustovský, člen představenstva
  • JUDr. Jaroslav Bartoš, člen představenstva
  • Ing. Radek Javornický, člen představenstva

  Na fotografii zleva: Ing. Jiří Chroustovský, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Radek Javornický, JUDr. Jaroslav Bartoš, Ing. Vlastimil Kaňovský, RNDr.Libor Sadílek, Ing. Tomáš Vohryzka

 • 10/2/2016

  NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

  Od 1.1.2016 byl do nově vytvořené pozice technického ředitele naší společnosti jmenován Ing.Zdeněk Urban. Odpovědností jeho týmu bude, mimo jiné, technická příprava zakázek, jednání se zákazníky ve fázi identifikace příležitosti a přípravy zakázek, koordinace a nasazení techniků do jednotlivých projektů a rozvoj nových oblastí působení společnosti KLEMENT a.s.

  Upravené organizační schéma, platné od 1.1.2016, si můžete prohlédnout zde...

 • 7/1/2016

  VÝROBNÍ STŘEDISKA KLEMENT a.s.

  Společnost KLEMENT a.s. provozuje vlastní výrobu v oborech:

  • výroba a montáž ocelových konstrukcí
  • obrábění
  • povrchová úprava kovů

  Výroba a montáž ocelových konstrukcí probíhá ve třech halách ve středisku Hrbovice, obrábění zajišťujeme ve dvou výrobních halách v Hliňanech.

  Pro bližší informace můžete kontaktovat vedoucí jednotlivých středisek nebo shlédnout naše prezentační videa:

  Středisko výroby a montáže ocelových konstrukcí:

  Ing. Vladimír Vašků, vedoucí střediska: vasku@klementas.cz

  Středisko obrábění:
  Václav Vrabec, vedoucí střediska: vrabec@klementas.cz • 18/12/2015

  PF 2016

  KLEMENT a.s. děkuje všem svým obchodním partnerům za spolupráci v roce 2015 a přeje mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2016.

   

 • 4/11/2015

  Výstavba školicího centra společnosti KLEMENT

  Stavba školicího centra KLEMENT a.s. je dokončena, budova je připravena sloužit ke vzdělávání i relaxaci našich zaměstnaců. Záběry z časosběrné kamery, zachycující průběh celé stavby, můžete shlédnout na následujícím videu:

 • 22/10/2015

  Letecké snímky areálu KLEMENT a.s.

  Chystáte-li se poprvé navštívit naši společnost věříme, že Vám cestu usnadní nové video s leteckými záběry areálu společnosti KLEMENT, které si můžete prohlédnout v sekci KONTAKTY nebo zde:

 • 24/9/2015

  Slavnostní otevření Hřebčína

  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘEBČÍNA

   

   

   

  Dne 24.9.2015 se zástupci společnosti KLEMENT a.s. zúčastnili slavnostního otevření Národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem, na jejíž rekonstrukci se naši zaměstnanci podíleli od ledna 2014 do září 2015.

  Národní hřebčín u této příležitosti připravil krátké vystoupení svých zaměstnanců se starokladrubskými koňmi na nádvoří hřebčína a slavnostní mši v kostele svatého Václava a Leopolda. Mezi významné hosty patřili ministr zemědělství  Marian Jurečka, náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, 1.náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a poradce ministra kultury Václav Jehlička.

  V průběhu dvou let bylo rekonstruováno 16 národních kulturních památek a 1 kulturní památka. Obnovou prošel hlavní stájový areál s přilehlými dvory Františkov a Josefov, zámek, kostel sv.Václava a Leopolda, kočárovna a postrojovna, kaple povýšení sv.Kříže, tři obytné domy, lesovna a bývalá vodárenská věž. Rekonstrukce vyžadovala vysokou míru zachování autenticity nových konstrukcí pod dohledem Odboru památkové péče.

  Výsledek naší práce si můžete prohlédnout na videu a fotografiích zde…

 • 20/8/2015

  Rekonstrukce Národního domu v Karlových Varech

  Společnost KLEMENT a.s. dokončila práce na rekonstrukci objektu secesní historické budovy Národního domu v Karlových Varech. Nárožní třípatrové stavbě v historickém centru našeho nejznámějšího lázeňského města, vystavěné v letech 1899 - 1901, v minulosti zanedbávané a chátrající, byla během pouhých dvou let vrácena její původní krása. KLEMENT a.s., v rámci kompletní rekonstrukce této kulturní památky, provedl opravu fasády budovy včetně restaurátorské obnovy malovaného pásu (fresky) budovy od známých vídeňských malířů Maxe Kurzweila a Wilhelma Lista, rekonstrukci vnitřních prostor, slavnostního sálu pro 700 osob, hotelových pokojů, kavárny, restaurace, balneoprovozu s vřídelní vodou, wellness centra a parkoviště, které v současné době slouží návštěvníkům GRANDHOTELU AMBASSADOR Národní dům.

  Výsledky práce našich zaměstnanců si můžete prohlédnout při návštěvě Karlových Varů nebo na přiložených fotografiích zde…

  Video z příprav a ze slavnostního otevření Národního domu u příležitosti zahájení lázeňské sezóny společností ELTODO a.s. :

 • 25/6/2015

  Spojení KLEMENT a TRANSPORTA

   

  Podívejte se na rozhovor o značce TRANSPORTA uskutečněný na OPEN AIR PARTY společnosti KLEMENT a.s.

 • 12/6/2015

  Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  Ing.Tomáš Vohryzka, předseda představenstva Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29.6.2015 od 16,00 hod. na adrese Senovážné náměstí 8, Praha 1

  Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti KLEMENT a.s. zde...

  Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2014 zde...

 • 8/6/2015

  Ceny v soutěži "Stavby Karlovarského kraje"

  Úspěch v 15.ročníku soutěže "Stavby Karlovarského kraje"

  Regionální stavební sdružení Karlovy Vary každoročně vypisuje soutěž "Stavby Karlovarského kraje", ve které jsou veřejnosti představovány nejlepší stavby a projekty vybrané odbornou porotou. Slavnostní vyhlašování výsledků se letos uskutečnilo 5.června a GRANDHOTEL AMBASSADOR - NÁRODNÍ DŮM, jehož zhotovitelem je firma KLEMENT a.s. získal ocenění hned ve třech kategoriích:

  1. místo v hlasování veřejnosti v kategorii „Zachráněná památka“

  2. místo v hlasování odborné poroty v kategorii „Stavba roku 2015“

  Cena primátora města Karlovy Vary

  Výsledková listina ke stažení zde...

 • 2/6/2015

  Slavnostní zahájení výstavby ochranných transformátorů

  HRA – PST stavebně montážní práce

  Dne 2.6.2016 byla slavnostně zahájena stavba speciálních ochranných transformátorů PST (Phase Shifting Transformers – transformátorů s posunem fáze) na česko – německé hranici v rozvodně Hradec u Kadaně, kterou financuje společnost ČEPS, a.s. a realizuje Společnost Hradec, jejímž členem je akciová společnost KLEMENT. Stavba za dvě miliardy korun, skládající se z osmi jednotek, z nichž každá váží kolem 400 tun, by měla být dokončena v prosinci roku 2015. Slavnostního poklepání na základní kámen, kterým byla stavba oficiálně zahájena, se za naši společnost zúčastnil Ing. Tomáš Vohryzka, generální ředitel, Ing. Jiří Chroustovský, obchodní ředitel a Ing. Petr Barák, projektový manažer stavby.

  Články zveřejněné v médiích si můžete přečíst zde:

   


 • 7/5/2015

  Smlouva KLEMENT a.s. a A-HÍD Zrt.

  KLEMENT a.s. posiluje postavení na českém trhu

  Dne 5.5.2015 v 15,00 hod byla v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze podepsaná Smlouva o vzájemné spolupráci mezi společností KLEMENT a.s. a maďarskou společností A-HÍD Zrt. Za naši společnost se tohoto slavnostního aktu účastnili Ing.Tomáš Vohryzka, generální ředitel a Ing.Petr Barák. U příležitosti podpisu smlouvy byla vydána následující tisková zpráva:

  Tisková zpráva

  Praha, 6. května 2015

  Zástupci české stavební společnosti KLEMENT a.s. a maďarské A-Híd Zrt. podepsali dne 5.5.2015 smlouvu o vzájemné spolupráci. Slavnostní akt vykonali generální ředitelé obou společností Tomáš Vohryzka a László Sal, zúčastnili se ho i český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a jeho maďarský protějšek, ministra zahraničí a obchodu Péter Szijjártó. Jako hlavní důvod uzavření smlouvy obě strany uvedly posílení postavení na českém trhu.

  „Usilujeme o zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském trhu, proto jsme po důkladném jednání zvolili takového strategického partnera, který nám růst umožní. A-Híd Zrt. je důvěryhodná společnost s bohatými zkušenostmi včetně výstavby metra, silnic, dálnic a železnic,“ uvedl Tomáš Vohryzka, generální ředitel KLEMENT a.s.

  A-Híd Zrt. je maďarská stavební firma se sídlem v Budapešti, jejímž hlavním oborem činnosti je stavba mostů a tunelů.

  Fota ze slavnostního podpisu smlouvy si můžete prohlédnout zde...

 • 27/4/2015

  Slavnostní otevření SOUp Jílové u Prahy

  Slavnostní otevření SOUp Jílové u Prahy

  Dne 18.3.2015 proběhlo slavnostní přestřižení pásky a otevření nových prostor Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy, jejichž výstavbu realizovala společnost KLEMENT a.s. Slavnostního předávání nových univerzálních učeben pro cca 180 žáků spolu s tělocvičnou a příslušným hygienickým a technickým zázemím, které byly vybudovány na místě původního nevyhovujícího přízemního učebnového objektu určeného k demolici, se kromě zástupců investora Ing.Evy Hruškové, ředitelky školy a Dr.Milana Němce, MBA, náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu a zhotovitele Ing.Jaroslava Novotného, místopředsedy představenstva společnosti KLEMENT a.s. zúčastnili také další významní představitelé kulturního a společenského života města.

  Fotografie ze slavnostního předávání si můžete prohlédnout zde…

  Fotografie nově postaveného objektu jsou ke shlédnutí zde…

  Tisková zpráva SOUp Jílové zde...

 • 6/4/2015

  Výstavba školicího centra KLEMENT a.s. v Hliňanech

  Za pouhé 3 týdny v areálu společnosti KLEMENT a.s.vyrostla, jako stavebnice, dřevostavba z lepených panelů KLH. Panely jsou zhotoveny z masivního velkoformátového konstrukčního materiálu, který se skládá z několika vrstev dřevěných lamel, plošně k sobě slepených lepidlem PUR.

  Přednosti KLH panelů:

  - Šetření životního prostředí

  - Vysoká statická únosnost [-]

  - Vyrobené ze dřeva avšak tuhé

  - Svoboda v architektonickém řešení

  - Optimální využití obestavěného prostoru

  - Krátká doba výstavby

  - Suchý stavební proces

  - Flexibilní struktura nákladů

  - Variabilita skladeb konstrukcí

  - Snadná montáž

   

  Výstavba celého objektu pokračuje montáží střechy, fasády, hrubých podlah apod.

  Termín dokončení celé stavby: 06/2015

  Průběh výstavby můžete shlédnout zde...

   

   

 • 5/4/2015

  Podpis pamětního pergamenu

  Slavnostní podpis pergamenu v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

  Od ledna roku 2014 se společnost KLEMENT a.s. v rámci sdružení stavebních společností podílí na významné rekonstrukci památkově chráněného objektu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Stavba zahrnuje nejen rekonstrukci objektů samotného hřebčína, jako jsou stáje, ubytovny a sklady, ale také rekonstrukci zámku, kostela, vodárny, roubené hájovny a kaple, které tvoří součást areálu Národní kulturní památky. Při stavbě je kladen důraz zejména na zachování maxima původních materiálů a konstrukcí a probíhá pod dohledem Odboru státní památkové péče.

  Dne 5.4.2015 byly podepsány památeční pergameny, které budou jako svědectví pro budoucí generace uloženy do střechy věže kostela svatého Leopolda a Václava na nádvoří Národního hřebčína v Kladrubech. Podepisování slavnostních dokumentů se za společnost KLEMENT a.s. zúčastnil Ing. Jaroslav Novotný, výrobní ředitel a místopředseda představenstva, Ing. Zdeněk Urban, vedoucí technického oddělení, Ing. Martin Kohout, Josef Urban a Aleš Černý, za zadavatele Ing. Jiří Machek, ředitel, Mgr. Lenka Dudová a Ing. Radomír Koudelka. Přítomni byli také zástupci sdružení ze společností V. P. Procházka s.r.o. a RenoArt s.r.o.

  Fotografie slavnostního pergamenu a z realizace rekonstrukce si můžete prohlédnout zde…

 • 26/2/2015

  Ocenění práce zaměstnanců KLEMENT a.s.

  Společnost KLEMENT a.s. v termínu od 1.11.2014 do 30.1.2015 zrealizovala v nadstandardně krátkém časovém úseku a ve výborné kvalitě zakázku pod názvem „STROJNÍ ČÁST pro zakázku Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/303“ pro objednatele Elektroprim – Koutník a investora Vršanskou uhelnou a.s.

  Ocenění práce zaměstnanců společnosti KLEMENT a.s. a fotografie z GO PVZ 2500/303 si můžete prohlédnout zde:

  Děkovný dopis Vršanská uhelná a.s.

  Fotografie PVZ 2005/303

 • 8/12/2014

  KLEMENT a.s. oceněn v soutěži „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“

  Dne 28. listopadu 2014 převzal pan RNDr. Libor Sadílek, většinový vlastník KLEMENT a.s., na slavnostním gala večeru ve Španělském sále Pražského hradu, z rukou ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Ing. Jana Mládka, CSc., ocenění v oborové kategorii Stavebnictví & doprava soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“, kterou každoročně vyhlašuje, na základě zaslaných nominací, společnost COMENIUS.

  Hlavním cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je vyhledat, zvolit a veřejně, slavnostním způsobem, ocenit české společnosti, z co největšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících nebo mimořádných  výsledků.

  Fotografie ze slavnostního předávání ocenění na Pražském hradě si můžete prohlédnout zde...

 • 8/10/2014

  Ve společnosti KLEMENT a.s. byly v září 2014 provedeny recertifikační a dozorové audity.

  Ve společnosti KLEMENT a.s. proběhl v září 2014 recertifikační audit na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008. Zároveň byl proveden dozorový audit na systém kvality dle ČSN EN ISO 900:2008 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 - svařování a systém managementu kvality dle Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací č.j. 20840/01-120 v aktuálním znění.

  Nově vydané certifikáty včetně příloh si můžete prohlédnout zde...

 • 25/7/2014

  Přečtěte si podrobnosti o rekordním tempu výstavby zimního stadionu v Poděbradech společností KLEMENT a.s.

  Poděbrady mají po třech letech nový ledový stánek. Firma KLEMENT a.s., ač se to zdálo nemožné, takřka v rekordním tempu stadion dostavěla. "Společnost Klement dokázala v mimořádné době halu dokončit. Ocenil bych především práci stavbyvedoucích Pavla Martínka a Miloše Kvasnici, kteří prokázali perfektní organizační schopnosti. Zároveň se aktivně podíleli na odstraňování nedostatků v projektové dokumentaci," potěšilo Klíra (pozn.: zastupitel Tomáš Klír).

  Přečíst celý článek...

 • 15/5/2014

  Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti KLEMENT a.s.

 • 2/4/2010

  Dne 1.4.2009 byl v KLEMENT a.s. zahájen projekt „Organizační a procesní inovace KLEMENT a.s“, realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

  Loga EU, OPPI

  Dne 1.4.2009 byl v KLEMENT a.s. zahájen projekt „Organizační a procesní inovace KLEMENT a.s“ , realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Cílem projektu „Organizační a procesní inovace KLEMENT a.s“ bylo posílení konkurenceschopnosti firmy, využití příležitostí, posílení silných stránek firmy a eliminace hrozeb a jejích slabých stránek prostřednictvím zavedení nového systému řízení společnosti, jejího rozvoje, výkonnosti a motivace lidských zdrojů.

  Projekt byl úspěšně ukončen 31.3.2010, jeho výstupem je návrh procesní a organizační inovace ve formě studie-závěrečné zprávy, která byla vedením firmy KLEMENT a.s  schválena a byla odsouhlasena jeho implementace v plném rozsahu. Implementace ve svém výsledku přinese firmě KLEMENT a.s. nová komplexní řešení, která zvýší její konkurenceschopnost a zajistí naplnění firemních strategických cílů a vize firmy KLEMENT a.s., která byla definována takto:  „stát se vyhledávaným spolehlivým a profesionálním partnerem pro realizaci všech záměrů v oborech strojírenství a stavebnictví.“


 • 10/9/2009

  Vzděláváme se v rámci dotace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Loga EU, ESF

  Za přispění Evropského sociálního fondu v ČR, z finančních prostředků Evropské unie, zahájila společnost KLEMENT a.s. dne 10.9.2009 realizaci projektu CZ.1.04/1.1.02/23 „Strategická investice do vzdělávání zaměstnanců KLEMENT a.s.“ Doba realizace projektu je od 10.9.2009-30.4.2011.

  Cílem projektu je další zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti na stavebním a strojírenském trhu. Realizací projektu má společnost zájem o vytvoření podmínek pro vnitřní růst firmy prostřednictvím neustálého zvyšování lidského potenciálu, zejména zvýšením kompetencí svých zaměstnanců.Dne 26. listopadu 2009 bylo vyhlášeno "Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb firmy KLEMENT a.s."Vítěznou nabídkou ve výběrovém řízení se stala firma Alkion centrum s.r.o.


/data/forum-usti-nad-labem--prestavba-namesti-banner.jpg

KLEMENT a.s. je vyhledávaným partnerem ve strojírenství a stavebnictví

Realizované zakázky

Díla, která stojí za společností KLEMENT a.s., jsou důkazem toho, že KLEMENT a.s. umí kvalitně a včas realizovat i ty nejnáročnější záměry v prolínajících se oborech stavební a strojírenské výroby. více...

Technologické celky

V oblasti energetiky spolupracuje KLEMENT a.s s tuzemskými investory při obnově elektráren v rámci Obnovy uhelných zdrojů skupiny ČEZ. Nemalé dodávky složitých technologických celků jsou realizovány také v důlním průmyslu. více...

TRANSPORTA

Akciová společnost KLEMENT a.s. je výlučným vlastníkem ochranné známky TRANSPORTA, držitelem průmyslových práv a poskytovatelem původní projektové dokumentace v České republice i v zahraničí. více...

Jazykové verze stránek